Heatime® HR - nezávislý systém detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu

Prečo automatizované vyhľadávanie ruje?

Automatizované vyhľadávanie umožňuje zvyšovať mieru zabreznutia kráv v stáde bez nutnosti ich vizuálneho sledovania a bez zbytočných dohadov. Okrem toho redukuje čas a pracovnú silu potrebnú na vyhľadávanie ruje, napomáha skrátiť medziobdobie a znížiť využitie hormonálneho riadenia reprodukcie. Výsledok možno napokon vidieť v skrátení servis periódy, zlepšení genetickej kvality stáda a v konečnom dôsledku v celkovom zlepšení produkcie stáda.

Výhody systému vyhľadávania ruje Heatime® HR

Hlavným prínosom samostatného systému vyhľadávania ruje Heatime® HR je zachytávanie väčšieho množstva rují a vyradenie falošných rují využitím unikátnej technológie zaznamenávania pohybov špecifických pre ruju a intenzity týchto pohybov. Zároveň sú mimoriadne presné výsledky vyhľadávania ruje zabezpečené aj vďaka implementovaným vzorcom správania, ktoré je typické pre ruju. Heatime® HR poskytuje nielen informácie o tom, ktorá krava je v ruji, ale upozorňuje aj na čas pre najvhodnejšiu insemináciu. Heatime® HR upozorní aj na kravy s nepravidelnou rujou, alebo na kravy bez ruje. Odhalí tak možné zdravotné problémy, alebo naznačí graviditu kravy už pred jej vyšetrením.


- systém vyhľadávania ruje a monitorovania zdravotného stavu kráv

 

 

Prečo Heatime® HR?

 • identifikácia kráv v ruji
 • vyradenie falošných rují
 • zvýšenie miery zabreznutia kráv v stáde
 • zníženie nákladov na inseminácie
 • skrátenie medziobdobia
 • zlepšenie genetiky stáda
 • zvýšenie produkcie mlieka
 • zníženie nákladov na pracovnú silu
 • úspora času

Prečo je dôležité sledovať prežúvanie?

Prežúvanie priamo odráža pohodlie a zdravie kravy. Farmári, veterinári i výživári sa už dlho spoliehajú na prežúvanie ako kľúčový indikátor zdravia kravy, pretože vedia, že všetko čo sa odohráva v bachore, má dopad na mlieko. Miera prežúvania kravy by sa mala neustále sledovať kvôli včasnému odhaľovaniu zdravotných problémov u kráv po otelení (ketóza, acidóza, metritída, dislokácia slezu a pod.), ale aj u kráv vo vrchole laktácie (mastitída, krívanie a pod.). Skorá liečba môže skrátiť trvanie ochorenia a minimalizuje rozsah potrebnej liečby.

Výhody sledovania prežúvania pomocou systému Heatime® HR

Heatime® HR systém sleduje kravu 24 hodín denne a zaznamenáva počet minút, ktoré strávi krava prežúvaním vracajúcej sa potravy pomocou jedinečného monitorovacieho elektronického krčného respondéru, ktorý má krava založený na ľavej strane krku v hornej časti. Zmeny prežúvania môžu naznačovať subklinické a metabolické problémy, zmenu kvality krmiva, ochorenie alebo iné stresujúce udalosti, či príznaky ruje.

Prečo Heatime® HR

 • optimalizácia laktačnej krivky a dosiahnutie maximálnej produkcie mlieka
 • vždy aktuálny a presný prehľad o výžive a zmenách kŕmnej dávky
 • včasné odhalenie zdravotných problémov (preventívne opatrenia, redukcia použitia antibiotík)
 • kontrola účinnosti veterinárnej liečby
 • sledovanie zdravotného stavu v rizikových situáciách
 • zhodnotenie zotavovania kráv hneď po otelení

Heatime® HR predstavuje významný nástroj pre zlepšenie reprodukčných ukazovateľov a monitorovanie zdravotného stavu stáda. Vďaka nemu má farma viac mlieka, vyšší počet narodených teliat, nižšie náklady na kŕmne dávky, inseminačné dávky, hormóny a pracovnú silu. V neposlednom rade vyšším obratom stáda dosiahne každá farma jeho lepšiu obnovu, prípadne zväčšenie stáda.